TOH CRRU ลงนาม MOU ร่วมกับ โรงแรมป่าสักทอง เชียงราย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วย ผศ.มนสิชา ซาวคำ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงแรมป่าสักทอง เชียงราย โดยมีคุณกฤตทิตา คำมงคล กรรมการบริษัท และคุณแพรพรลอย พีเทร็ตตี้ ผู้จัดการโรงแรมป่าสักทอง เชียงราย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาด้านการโรงแรม การบริการ และการท่องเที่ยว เพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติมืออาชีพ ด้านการโรงแรม การบริการและการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะและประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการ ณ โรงแรมป่าสักทอง เชียงราย