ศึกษาดูงานรายวิชาโครงการฯ ท่องเที่ยว

นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ลงพื้นทีภาคสนามร่วมค้นหาประเด็นปัญหาความต้องการจากชุมชนเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงแสน ก้าวทันโลกยุคใหม่
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร. จำนวน 56 คนลงพื้นที่ภาคสนามศึกษาดูงานหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ณ พื้นที่ชุมชนตำบลเวียงเชียงแสน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการจัดการโครงการและการสัมมนาทางการท่องเที่ยว โดยมี อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย อาจารย์ประจำรายวิชา ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่สำรวจบริบทเมืองเชียงแสน ค้นหาประเด็นปัญหาความต้องการจากชุมชนเพื่อนำสู่การจัดทำโครงการพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเชียงแสน สอดรับกับการพัฒนาวิศวกรสังคมฝึกทักษะจากประสบการณ์จริงของนักศึกษา