วารสารวิชาการ
...
วารสารวิชาการ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

เลขที 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

ติดต่อเรา

Email: jhatjournal@crru.ac.th

โทรศัพท์/โทรสาร 053 776 088