...

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ประกาศงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ เรื่อง คุณสมบัตินักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพตามข้อกำหนดของหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม Download!

แบบฟอร์มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ Download !

♦ แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(แบบ ฝง.1) Download !

♦ แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย(แบบ ฝง.2) - ภาษาอังกฤษ(แบบ ฝง.3) ดูตัวอย่างDownload !

♦ แบบตอบรับนักศึกษา Download !

♦ แบบฟอร์มประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา Download !

ปฏิทินงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

♦ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2566 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ WIL+ขั้นสูง)

♦ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

♦ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)

ข้อมูลสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ สาขาวิชาการท่องเที่ยว

♦ สาขาวิชาการโรงแรม

รายงานสถานที่ฝึกงานนักศึกษา