ปรัชญา

มุ่งมั่นในคุณภาพ คุณธรรมและความเป็นมืออาชีพเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพที่มีคุณลักษณะตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและผุู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีศักยภาพบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21
2. วิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค
3. ส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน
4. บริการวิชาการและร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาด้านกรท่องเที่ยวของท้องถิ่นและภูมิภาค
5. พัฒนาสำนักวิชาการท่องเที่ยวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพและบริหารงานภายใต้ธรรมาภิบาล

อัตลักษณ์

เป็นผู้ที่มีทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการแบบมืออาชีพตามมาตรฐานสากล

เอกลักษณ์

จัดการศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และการบริการตามมาตรฐานระดับสากล