ปรัชญา (Philosophy)

คิด ทำและเป็น อย่างแตกต่าง (Think, Act and Be Different: TAB-D)

วิสัยทัศน์ (Vision)

ได้รับการจัดอันดับให้เป็นคณะที่ผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมดีที่สุด 1 ใน 5 ลำดับแรกของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภายในปี 2569

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะไอซีที (ICT) ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และนวัตกรสังคม
2. ผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมระดับพื้นที่และท้องถิ่น
3. ให้บริการวิชาการและร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับพื้นที่และท้องถิ่น
4. สืบสาน ส่งเสริมและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
5. พัฒนาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เชี่ยวชาญการผลิตบุคลากรมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อัตลักษณ์ (Identity)

บัณฑิตนักปฏิบัติที่คิดต่าง ทำเป็น และเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพ

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

ทำเต็มที่และดีกว่าเดิม (Doing Good by Doing Well/Better)