ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563-2565 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
องค์ประกอบ หลักสูตรการท่องเที่ยว หลักสูตรการโรงแรม
ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 ปีการศึกษา 2565
1. การกำกับมาตรฐาน ผ่านมาตราฐาน ผ่านมาตราฐาน ผ่านมาตราฐาน ผ่านมาตราฐาน ผ่านมาตราฐาน ผ่านมาตราฐาน
2. บัณฑิต 4.22 4.37 4.37 4.69 4.79 4.60
3. นักศึกษา 3.00 3.67 3.00 3.67 3.67 3.33
4. อาจารย์ 3.44 3.78 3.78 3.85 4.15 4.15
5. หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน
3.50 4.25 3.50 4.25 4.25 4.25
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
ผลการประเมิน 3.44 4.00 3.93 4.07 4.15 4.05
ระดับดี ระดับดี ระดับดี ระดับดีมาก ระดับดีมาก ระดับดีมาก