ประวัติและความเป็นมา

     คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 ในชื่อโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเป็นหน่วยงานในสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
ทำการเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นหลักสูตรแรก และทำการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
หลักสูตรอนุปริญญาสาขาวิชาธุรกิจโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) ตามลำดับ

     ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้แยกตัวจากคณะวิทยาการจัดการและยกฐานะเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวโดยเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
และในวันที่ 19 มกราคม 2566 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อจากสำนักวิชาการท่องเที่ยวเป็นคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตรที่ทำการเปิดสอนในปัจจุบัน
  1. หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
  2. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่
      2.1 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการตกลงร่วมผลิตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม โดยดำเนินการร่วมกับกลุ่มโรงแรมกะตะธานีคอลเลคชั่น
      2.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
  3.หลักสูตรระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และหลักสูตรฝึกอบรม อาทิ
      3.1 หลักสูตรมารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป
      3.2 หลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปต่างประเทศ
      3.3 หลักสูตรฝึกอบรมมัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่
      3.4 หลักสูตรผู้ประกอบการอาหารบนเรือสำราญ
      3.5 หลักสูตรการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน
      3.6 หลักสูตรบาริสต้า
      3.7 หลักสูตรยุวมัคคุเทศก์

     ปัจจุบัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 23 คน โดยเป็นบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน 18 คน และสายสนับสนุนจำนวน 5 คน
มีนักศึกษารวม ณ ปัจจุบันจำนวน 417 คน โดยตั้งแต่ทำการก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาจากทุกหลักสูตรที่ดำเนินการโดยคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมรวมกันมากกว่า 2,000 คน


ตราสัญลักษณ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

สีประจำคณะฯ : สีฟ้าคราม

สีฟ้า (คราม) น้ำทะเล เป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางเพื่อการแสวงหาความท้าทาย ประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ในโลกกว้าง เช่นเดียวกับการเดินทางท่องเที่ยว