ประวัติความเป็นมา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 ใช้ชื่อว่า “โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”
และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2554 โดยมีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา
ต่อมาในปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปลี่ยนชื่อหน่วยงานจัดการศึกษาตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 2/2566 เป็นคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและหลักสูตรประกาศนียบัตร มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปีการศึกษาล่าสุดกว่า 1,000 คน
มีอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยวจำนวน 18 คน บุคลากรสายสนับสนุนจำนวน 5 คน และนักศึกษาจำนวน 580 คน


คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทำการเปิดสอนระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิตซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (มคอ. 1) สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จำนวน 3 สาขาวิชา ประกอบด้วย
  > สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
  > สาขาวิชาการบริหารโรงแรม
  > สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)


ปัจจุบันทำการเปิดสอนจำนวน 2 สาขาวิชา  ประกอบด้วย
  > สาขาวิชาการท่องเที่ยว
  > สาขาวิชาการโรงแรม


ตราสัญลักษณ์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม


สีประจำสำนักวิชา : สีฟ้าคราม

สีฟ้า (คราม) น้ำทะเล เป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางเพื่อการแสวงหาความท้าทาย ประสบการณ์และการเรียนรู้สิ่งใหม่ในโลกกว้าง เช่นเดียวกับการเดินทางท่องเที่ยว