ประกาศ/ข้อบังคับงานด้านวิชาการ

♦ กฎกระทรวง มาตรการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

♦ กฎกระทรวง มาตรการหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

♦ กฎกระทรวง กำหนดมาตฐานการอุดมศึกษาอื่น พ.ศ.2565

♦ กฎกระทรวง มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

♦ กฎกระทรวง มาตรฐานการขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2565

♦ มติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่1/2565 12 มกราคม พ.ศ.2565

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง การออกหลักฐานการศึกษา

♦ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเรื่อง เกณฑ์การวัดระดับสมรรถนะด้านทักษะภาษาไทย CRRU – THAI LANGUAGE PROFICIENCY TEST (CRRU-THAI TEST) สำหรับชาวต่างประเทศ

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.2563

♦ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2563

♦ สรุปนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์

♦ Template มคอ 2 ปริญญาตรีและอนุปริญญา

♦ ตารางเปรียบเทียบ ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ พ.ศ.2550-2556, พ.ศ.2560 และ พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้ 23 มิถุนายน 2563)

แบบฟอร์ม/เอกสารเบิกจ่าย

♦ แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ

♦ แบบฟอร์มขออนุญาตสอนชดเชย

♦ แบบฟอร์มใบยืมครุภัณฑ์ – พัสดุ

♦ ตัวอย่างกำหนดการ – ใบลงทะเบียน – ภาพประกอบกิจกรรม

♦ ระเบียบว่าด้วยการพานักศึกษาไปนอกสถานที่ พ.ศ.2548

♦ ขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตั๋วเครื่องบิน

♦ ขั้นตอนการเบิกจ่ายการจัดอบรม สัมมนา หรือประชุมปฏิบัติการ

♦ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนอบรมกรณีมีภาษีมูลค่าเพิ่ม

♦ อัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร

♦ แบบฟอร์มประวัติวิทยากร

♦ แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร

♦ การเบิกจ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง

♦ ปรับอัตราค่าอาหารและอาหารว่างในการประชุม (ปรับปรุง)

♦ การเบิกจ่ายค่าที่พัก

♦ การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงการเดินทาง

♦ การเช่าเหมารถและการเบิกจ่ายกรณีใช้รถยนต์ส่วนบุคคล

♦ แบบฟอร์มสัญญาการยืมเงิน