♦ คู่มือนักศึกษา ปริญญาตรี 2566

(ดาวน์โหลด)

แบบฟอร์มงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แผนผังขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาเพื่อออกฝึกฯ

♦ แบบฟอร์มขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

♦ แบบฟอร์มประวัติส่วนตัว (CV) ฉบับ ภาษาไทย- ภาษาอังกฤษ (คลิกเพื่อดูตัวอย่าง)

   สำหรับนักศึกษา (ดาวน์โหลด)

♦ แบบฟอร์มการรับทราบสถานการณ์โควิด สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง (ดาวน์โหลด)

♦ แบบตอบรับนักศึกษา(ดาวน์โหลด)