ทำเนียบศักยภาพคณาจารย์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ที่ ชื่อกรรมการ รหัสผู้ประเมิน
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ สกอ. P590244
คปภ. PR0834
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ n/a
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ n/a
4 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม n/a
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ n/a
6 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร n/a
7 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ n/a

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน

ที่ ชื่อกรรมการ รหัสผู้ประเมิน
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คปภ. UR0319
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ n/a
3 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง n/a
4 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม n/a
5 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง n/a
6 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ n/a


ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)
ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP)
ผ่านการรับรองจาก กรมการท่องเที่ยว

ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)

ที่ ชื่อ – นามสกุล แผนก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ Travel Agencies Division
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช Travel Agencies Division
3 อาจารย์ ดร.มัลลิตา ชูติระกะ Front Office Division

ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ที่ ชื่อ – นามสกุล แผนก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ Tour Operation Division
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช Front Office Division
Travel Agencies Division
3 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม Food Production Division
4 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ Food and Beverage Services Division

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP)

ที่ ชื่อ – นามสกุล แผนก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ Position: Bartender
2 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง Position: Bartender
3 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร Position: Head Waiter
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ Position: Bartender
5 อาจารย์อุทุมพร การเก็บ Position: Bartender

ประกาศนียบัตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ที่ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 พฤษภาคม 2567
5 กุมภาพันธ์ 2568
16 กันยายน 2568
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 พฤษภาคม 2567
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 พฤษภาคม 2567
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 10 พฤศจิกายน 2566
5 อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย มหาวิทยาลัยสยาม 18 ธันวาคม 2566
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 29 มิถุนายน 2568
7 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 29 มิถุนายน 2566
8 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2 กุมภาพันธ์ 2572
14 พฤษภาคม 2567
9 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 25 มิถุนายน 2566
10 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13 พฤษภาคม 2567
25 มิถุนายน 2566
11 อาจารย์รักติบูล จันทนุปานon มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 9 พฤษภาคม 2566
12 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร มหาวิทยาลัยสยาม 18 ธันวาคม 2566
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 มิถุนายน 2569
14 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 30 พฤศจิกายน 2566

บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ที่ ชื่อ – นามสกุล วันหมดอายุ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 18 ตุลาคม 2569
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 18 ตุลาคม 2569
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 22 มกราคม 2570
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ 7 กรกฎาคม 2568
5 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ 30 เมษายน 2570
6 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง 2 มีนาคม 2570
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ 20 มีนาคม 2570

บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader)

ที่ ชื่อ – นามสกุล วันออกบัตร
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 10 มีนาคม 2017
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 10 มีนาคม 2017
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 10 เมษายน 2015
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ 24 เมษายน 2015
5 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม 20 มกราคม 2517
6 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ 27 ธันวาคม 2013

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)

ที่ ชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ สสศท.004536
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ สสศท.004950
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ สสศท.004951
4 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง สสศท.004953
5 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สสศท.004952
6 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง สสศท.006101
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ สสศท.006212