ทำเนียบศักยภาพคณาจารย์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

ที่ ชื่อกรรมการ รหัสผู้ประเมิน
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ สกอ. P590244
คปภ. PR0834
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ n/a
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ n/a
4 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม n/a
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ n/a
6 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร n/a
7 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ n/a

กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน

ที่ ชื่อกรรมการ รหัสผู้ประเมิน
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คปภ. UR0319
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ n/a
3 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง n/a
4 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม n/a
5 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง n/a
6 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ n/a


ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)
ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)
และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP)
ผ่านการรับรองจาก กรมการท่องเที่ยว

ผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer: NT)

ที่ ชื่อ – นามสกุล แผนก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ Travel Agencies Division
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช Travel Agencies Division
3 อาจารย์ ดร.มัลลิตา ชูติระกะ Front Office Division

ผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor: NA)

ที่ ชื่อ – นามสกุล แผนก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ Tour Operation Division
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช Front Office Division
Travel Agencies Division
3 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม Food Production Division
4 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ Food and Beverage Services Division

บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional: ATP)

ที่ ชื่อ – นามสกุล แผนก
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ Position: Bartender
2 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง Position: Bartender
3 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร Position: Head Waiter
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ Position: Bartender
5 อาจารย์อุทุมพร การเก็บ Position: Bartender

ประกาศนียบัตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ที่ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงานที่ฝึกอบรม วันหมดอายุ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13 พฤษภาคม 2567
5 กุมภาพันธ์ 2568
16 กันยายน 2568
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 พฤษภาคม 2567
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 13 พฤษภาคม 2567
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 10 พฤศจิกายน 2566
5 อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย มหาวิทยาลัยสยาม 18 ธันวาคม 2566
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 29 มิถุนายน 2568
7 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 29 มิถุนายน 2566
8 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 14 พฤษภาคม 2567
9 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 25 มิถุนายน 2566
10 อาจารย์นคเรศ อุดชะยา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13 พฤษภาคม 2567
25 มิถุนายน 2566
11 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
13 พฤษภาคม 2567
25 มิถุนายน 2566
12 อาจารย์รักติบูล จันทนุปานon มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 9 พฤษภาคม 2566
13 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร มหาวิทยาลัยสยาม 18 ธันวาคม 2566
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 22 มิถุนายน 2569
15 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 30 พฤศจิกายน 2566

บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ)

ที่ ชื่อ – นามสกุล วันหมดอายุ
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 18 ตุลาคม 2569
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 18 ตุลาคม 2569
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 22 มกราคม 2570
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ 7 กรกฎาคม 2568
5 อาจารย์นคเรศ อุดชะยา 14 สิงหาคม 2569
6 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ 30 เมษายน 2570
7 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง 2 มีนาคม 2570
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐมน สังวาลย์ 20 มีนาคม 2570

บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader)

ที่ ชื่อ – นามสกุล วันออกบัตร
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ 10 มีนาคม 2017
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 10 มีนาคม 2017
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช 10 เมษายน 2015
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ 24 เมษายน 2015
5 อาจารย์นำขวัญ วงศ์ประทุม 20 มกราคม 2517
6 อาจารย์นคเรศ อุดชะยา 7 กันยายน 2016
7 อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ 27 ธันวาคม 2013

คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน
(Cooperative and Work-Integrated Education: CWIE)

ที่ ชื่อ – นามสกุล เลขที่สมาชิก
1 รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ สสศท.004536
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ สสศท.004950
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ สสศท.004951
4 อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง สสศท.004953
5 อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ สสศท.004952
6 อาจารย์นคเรศ อุดชะยา สสศท.006100
7 อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง สสศท.006101
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ สสศท.006212