อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ

ประธานโปรแกรมวิชา

ผศ.ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ

ผศ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช

ผศ.ณฐมน สังวาลย์

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง

อาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุม

อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร

อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน

เลขานุการโปรแกรมวิชา

อาจารย์อุทุมพร การเก็บ

(ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการโรงแรม

อาจารย์.ดร.มัลลิตา ชูติระกะ

ประธานโปรแกรมวิชา

รศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง

อาจารย์นคเรศ อุดชะยา

อาจารย์สิทธิ สิทธิกรรณ์

อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์

เลขานุการโปรแกรมวิชา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวญาณัท ศิริสาร

หัวหน้าสำนักงาน

นายณัฐกิจ มูลแจ่ม

พัสดุ และงานประกันคุณภาพ

นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

กิจการนักศึกษาและงานฝึกประสบการณ์ฯ

นางสาวพิมพ์พิมล วินทะไชย

ธุรการ

นางสาวอัมรินทร์ จี้อาทิตย์

การเงินและงบประมาณ