อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ

ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

ผศ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช

อาจารย์ ดร.รชตะ ไชยเมือง

อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย

อาจารย์นำขวัญ วงค์ประทุม

อาจารย์รักติบูล จันทนุปาน

เลขานุการโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร

อาจารย์ณฐมน สังวาลย์

อ.ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ

อาจารย์อุทุมพร การเก็บ


อาจารย์สังกัดโปรแกรมวิชาการโรงแรม

อาจารย์นคเรศ อุดชะยา

ประธานโปรแกรมวิชาการโรงแรม

ผศ.ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

อาจารย์ภูวนารถ ศรีทอง

อ.ดร.ศิรินพรรณ ชุ่มอินทจักร

อาจารย์ธัญณิชา สิงฆาฬะ

อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์

เลขานุการโปรแกรมวิชา

เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวญาณัท ศิริสาร

หัวหน้าสำนักงาน

นายณัฐกิจ มูลแจ่ม

พัสดุ และงานประกันคุณภาพ

นางสาวพิมพ์พิมล วินทะไชย

ธุรการและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวอัมรินทร์ จี้อาทิตย์

การเงินและงบประมาณ

นายธีรนัย ตันติเกียรติเจริญ

กิจการนักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ