ฝ่ายบริหาร

ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

อ.ภูวนารถ ศรีทอง

รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม