รศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์

คณบดี

ผศ.มนสิชา ซาวคำ

รองคณบดี

ดร.ภูวนารถ ศรีทอง

รองคณบดี