ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา
ปีการศึกษา 2562-2564 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
องค์ประกอบ ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2562 ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.92 4.02 4.26
องค์ประกอบที่ 2 การจิจัย 5.00 4.75 5.00
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 5.00 5.00
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 4.00 5.00
ผลการประเมิน 4.52 4.00 5.00
ระดับ ดีมาก ระดับ ดี ระดับ ดี

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2561

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2560
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2559
รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558