จรรยาบรรณนักศึกษา

“นักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ต้องเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยต้องรู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น ใช้สิทธิเสรีภาพควบคู่กับการมีหน้าที่ เคารพกติกา มีความซื่อสัตย์ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในระดับต่างๆ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง อันนำไปสู่การเป็นบัณฑิตที่มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ”