หลักเกณฑ์ในการรับเรื่องร้องเรียน

1. ใช้ถ้อยคำหรือข้อความที่สุภาพ และมีรายการ ดังนี้ ชื่อ-สกุลผู้ร้องเรียน ช่องทางการติดต่อกลับ และระบุเรื่องอันเป็นเหตุให้ร้องเรียน
2. ข้อร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. การใช้บริการช่องทางการร้องเรียนออนไลน์นั้น ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ร้องเรียนเพื่อยืนยันว่ามีตัวตนจริง ไม่ได้สร้างเรื่องเพื่อกล่าวหาบุคคลอื่นหรือหน่วยงานต่างๆ ให้เกิดความเสียหาย
4. เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเดือนร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย การปฏิบัติงาน/การให้บริการ/พฤติกรรมของบุคลกรของมหาวิทยาลัย
5. เป็นเรื่องที่ประสงค์ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือหรือขจัดความเดือดร้อน ในด้านที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบหรือภารกิจของมหาวิทยาลัยโดยตรง
6. ข้อร้องเรียนที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวน ข้อเท็จจริง ตามรายละเอียดที่กล่าวมานั้น ให้ยุติเรื่องและเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลนอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดีว่าจะรับไว้พิจารณาหรือไม่เป็นเรื่องเฉพาะกรณี