ค่านิยมร่วม : TOH

T : Talented หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้มีทักษะ มีความสามารถในศาสตร์ของตัวเองเป็นอย่างดี พัฒนาต่อยอดได้สู่การเป็นมืออาชีพ
O : Outstanding หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติงานได้โดดเด่น ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี
H : Hospitality หมายถึง นักศึกษาเป็นผู้มีจิตใจแห่งการบริการ การต้อนรับ เอาใจใส่รายละเอียดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีน้ำใจ เป็นมิตร


วัฒนธรรมขององค์กร

สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์


เป้าหมาย (Goals) : ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2569 ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2566

เป้าหมายที่ 1 : บัณฑิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวิชาชีพ
เป้าหมายที่ 2 : บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
เป้าหมายที่ 3 : เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
เป้าหมายที่ 4 : ได้รับการยอมรับจากภาคีและเครือข่ายองค์กรและหน่วยงานในพื้นที่และท้องถิ่นในการให้บริการวิชาการ
เป้าหมายที่ 5 : ร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่และท้องถิ่น
เป้าหมายที่ 6 : เป็นองค์กรตัวอย่างการบริหารงานโปร่งใส มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพ


ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิตที่ทันสมัย เป็นที่ยอมรับทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานอย่างดีและมีศักยภาพ การปฏิบัติงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับพื้นที่และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ให้บริการวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมในพื้นที่และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ดำเนินกิจกรรมและร่วมกิจกรรมสืบสาน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่และท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารอย่างเป็นระบบโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ