ค่านิยมร่วม : TOH

T: Talented หมายถึง นศ.เป็นผู้มีทักษะ มีความสามารถในศาสตร์ของตัวเองเป็นอย่างดี พัฒนาต่อยอดได้สู่การเป็นมืออาชีพ,
O:outstanding หมายถึง นศ. เป็นผู้ปฏิบัติงานได้โดดเด่น ปรับตัวเข้ากับสถาณการร์ต่าง ๆ ได้ดี
H: Hospitality หมายถึง นศ.เป็นผู้มีจิตใจแห่งการบริการ การต้อนรับ เอาใจใส่รายละเอียดในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีน้ำใจ เป็นมิต


วัฒนธรรมขององค์กร

สร้างคุณภาพและประสิทธิภาพด้วยแรงบันดาลใจและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์


เป้าหมายหลัก 4 ด้าน (ภายใต้แผนพัฒนาระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 - 2564)

1. บัณฑิตสำนักวิชาการท่องเที่ยว เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ มีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินการวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม
และการบริการที่สามารถนำไป ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่นและภูมิภาค
3. เป็นองค์กรเครือข่ายการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
4. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ


ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การยกระดับประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ
2. การยกระดับประสิทธิภาพการการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพของบุคลากร
3. การวิจัยและพัฒนางานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้านการท่องเที่ยวสำหรับท้องถิ่นและภูมิภาค
4. การส่งเสริมและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวชุมชนที่ยั่งยืน
5. การบริการวิชาการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวของท้องถิ่นและภูมิภาค
6. การพัฒนาสำนักวิชาการท่องเที่ยวสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีธรรมาภิบาล บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีความสุข