รายละเอียดของหลักสูตร

ปัจจุบันทำการเปิดสอนจำนวน 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการการท่องเที่ยว และสาขาวิชาการโรงแรม

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว (TOURISM)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Tourism) B.A. (Toruism)

โปรแกรมวิชาการโรงแรม (HOTEL)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ศศ.บ. (การโรงแรม)
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Hotel) B.A. (Hotel)