รายละเอียดของหลักสูตร

โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว (TOURISM)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)*
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Tourism) B.A. (Toruism)
(กำลังปรับปรุง)

โปรแกรมวิชาการโรงแรม (HOTEL)

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ศศ.บ. (การโรงแรม)
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)
Bachelor of Arts (Hotel) B.A. (Hotel)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

(นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) ศศ.ม. (นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ)
M.A. (Tourism and Hospitality Innovation Management)