หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
(หลักสูตรใหม่ พุทธศักราช 2566)

M.A. (Tourism and Hospitality Innovation Management)

     หลักสูตรระดับปริญญาโทแบบวิชาชีพ (แผน 2) ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐาน การอุดมศึกษา (กมอ.) เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 โดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้เร็วที่สุดใน 4 ภาคเรียน (3 ภาคเรียนปกติ และ 1 ภาคเรียนฤดูร้อน)


จุดเด่น

จุดเด่นของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ สามารถจำแนกได้ ดังนี้
    > เป็นหลักสูตรปริญญาโทแบบวิชาชีพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษารายวิชาและจัดทำการศึกษาอิสระในลักษณะการประยุกต์ใช้ความรู้ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของ ผู้ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการบริการ และการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพของผู้เรียน
    > เป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Competencies-based) ให้มีทักษะ ด้านการคิดเชิงวิพากษ์หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ผ่านการเรียนโดยการจัดทำกิจกรรมและโครงงาน


อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  > ผู้ปฏิบัติงานระดับหัวหน้างาน ระดับจัดการ หรือระดับบริหารระดับกลางขึ้นไป (Middle Management) ในธุรกิจหรือสถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  > ผู้บริหารหรือผู้จัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  > ผู้ประกอบการอิสระและหรือเจ้าของกิจการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  > อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาด้านการท่องเที่ยวและการบริการในสถาบันอุดมศึกษา
  > นักวิชาการ นักวิจัย หรือที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการในชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

  > รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ โทร : 081 530 8993
  > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ โทร : 065 997 9591
  > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ โทร : 081 289 7718