ติดต่อเรา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หมายเลขอาคาร 111)
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ 053-776088    โทรสาร 053-776088
E-mail    toh@crru.ac.th


# รายชื่อติดต่อ เบอร์โทร ต่อ
1 สำนักงานคณบดี 053-776088 100
2 คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว 053-776088 200
3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ 053-776088 103
4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 053-776088 104
5 โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม 053-776088 201
6 โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 053-776088 204
6 โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 053-776088 202