ติดต่อเรา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (หมายเลขอาคาร 111)
เลขที่ 80 หมู่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

# รายชื่อติดต่อ เบอร์โทร ต่อ
1 สำนักงานคณบดี 053-776088 100
2 คณบดีสำนักวิชาการท่องเที่ยว 053-776088 200
3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริการวิชาการ 053-776088 103
4 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 053-776088 104
5 โปรแกรมวิชาการบริหารโรงแรม 053-776088 201
6 โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 053-776088 204
7 โปรแกรมวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ 053-776088 202