ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว) ศศ.บ.(การท่องเที่ยว) หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

Bachelor of Arts (Tourism) B.A. (Toruism)*

(กำลังปรับปรุง)

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝน โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว


จุดเด่น

ฝึกฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ


อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  > สาขาวิชาการการท่องเที่ยว
  > สาขาวิชาการโรงแรม
  > จ้าของธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
  > พนักงานโรงแรม
  > มัคคุเทศก์นำเที่ยว(ไกด์) Tour Guide
  > นักพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน
  > หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader)
  > พนักงานสายการบิน
  > นักวางแผนและการตลาดการท่องเที่ยว
  > นักวิจัยด้านการท่องเที่ยว
  > เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ในองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล


ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

  > อาจารย์ปทุมพร แก้วคำ โทร : 064 471 4545
  > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช โทร : 089 850 0647
  > อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย โทร : 098 362 9747