ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) ศศ.บ. (การโรงแรม) หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ)

Bachelor of Arts (Hotel) B.A. (Hotel)

    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ


จุดเด่น

ฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัยและเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการผ่านกิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพ พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในทวีปเอเชีย


อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

  > เจ้าของธุรกิจที่พักแรม
  > บาริสต้า (Barista)
  > พนักงานโรงแรม
  > นักชิมไวน์ (Sommelier)
  > พนักงานในธุรกิจเรือสำราญ
  > พนักงานสายการบิน
  > พนักงานผสมเครื่องดื่ม (บาร์เทนเดอร์)
  > นักวางแผนและส่งเสริมการตลาดการโรงแรม
  > เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ธุรกิจด้านการบริการ
  > เจ้าหน้าที่บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ในองค์กรส่วนท้องถิ่น เช่น อบต. หรือเทศบาล


ติดต่อสอบถามข้อมูลโดยตรง

  > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ โทร : 081 530 8993
  > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ โทร : 065 997 9591
  > ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ โทร : 087 537 0530
  > อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง โทร : 081 531 1273
  > อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ โทร : 061 796 9637