GOOD BYE SENIOR TOH CRRU 2024 รหัส 63

สโมสรนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัด “GOOD BYE SENIOR TOH CRRU 2024 ” ปีการศึกษา 2566 เพื่อร่วมสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ รุ่นพี่รุ่นน้องโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว โปรแกรมวิชาการโรงแรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี ประธานในพิธิเปิด พร้อมคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่นพี่นักศึกษา รหัส 63 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ณ เลอบัว (LE BUA CAFÉ ) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย