ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน HANOI COLLEGE OF HIGH TECHNOLOGY

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ Dr.Pham Xuan Khanh (President-Ha Hoi College of High Technology), Mrs. Nguyen Thi VanAnh (Head teacher of Economics and Tourism), Mrs Nguyen Thanh Tra (Teacher of Economics and Tourism)พร้อมคณะ ในโอกาสศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการท่องเที่ยว และหลักสูตรการโรงแรม พร้อมเยี่ยมชมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการของคณะ