อบรมพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยและวิชาการ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นวิทยากรอบรมพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยและวิชาการให้กับบุคลากรสายวิชาการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มรภ.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 18 คน ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อความป็นเลิศทางวิชาการด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม จากงบกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้คณาจารย์ในการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นได้ ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย