คณะการท่องเที่ยวฯ มร.ชร. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีบายศรีสู่ขวัญ ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1เพื่อรับขวัญและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นการเริ่มต้นในการปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน รุ่นพี่ และคณาจารย์ในคณะ โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะ การท่องเที่ยวฯ มร.ชร. เป็นประธานในพิธีดังกล่าว การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มี ผศ.มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร. ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย