TOH AMBASSADOR 2023

  • : 30 มิถุนายน 2566
  • รูปกิจกรรมเพิ่มเติม : TOH AMBASSADOR 2023

>>นางสาวพรรษชล พวงพิลา และนายณธรรม คงบรรทัด นักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรม คว้าตำแหน่ง TOH AMBASSADOR 2023 << เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2566 สโมสรนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมประกวด TOH AMBASSADOR 2023 [Faculty of Tourism and Hotel Ambassador 2023] ณ หอประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณาจารย์ร่วมกิจกรรมดังกล่าว การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็น การแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วมและความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดยขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรรษชล พวงพิลา สาขาวิชาการโรงแรม และนายณธรรม คงบรรทัด สาขาวิชาการโรงแรม คว้าตำแหน่งชนะเลิศในปีนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนที่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานการทำกิจกรรมของสโมสรนักศึกษามา ณ โอกาสนี้