TOH 2023-2024 Open House ‘The Journey’ 19-27 June 2023

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรม”ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาต่อ” (ROAD SHOW 2023-2024) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี กิจกรรม ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ระหว่างวันที่ 19-27 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพะเยา จำนวน 16 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน (2) แม่จันวิทยาคม (3) จ้นจว้าวิทยาคม (4) เชียงแสนวิทยาคม (5) ราชประชานุเคราะห์เชียงแสน (6) บ้านแซววิทยาคม 7) จุนวิทยาคม (8)ฉือจี้ฝาง (9) ฝางชนูปถัมภ์ (10) แม่อายวิทยาคม (11) ห้วยสักวิทยาคม (12) ปล้องวิทยาคม (13) เทิงวิทยาคม (14) ขุนตาลวิทยาคม (15) ยางฮอมวิทยาคม และ (16) พญาเม็งราย โดยมีทั้งรูปแบบการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรที่คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเปิดรับนักศึกษาเข้าเรียนในปีการศึกษา 2567 กับกลุ่มนักเรียนและคณะอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน