คณะการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมการสำรองบัตรโดยสารโดยใช้โปรแกรมอะมาดิอุส

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร. ร่วมกับสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มร.ชร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน หลักสูตร การสำรองบัตรโดยสารโดยใช้โปรแกรมอะมาดิอุส เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปทท.3 คณะการท่องเที่ยวฯ มร.ชร. โดยมี ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้งานระบบการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน พร้อมฝึกปฏิบัติให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 16 คน จาก โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เป็นการการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาคนทุกช่วงวัย