คณะการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมหลักสูตร มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป รุ่นที่ 2

 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร.ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มร.ชร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน หลักสูตร มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป (Fine Dining and Wine Culture) รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเลอบัว คาเฟ่ คณะการท่องเที่ยวฯ มร.ชร. โดยมี ผศ.มนสิชา ซาวคำ และ อ.ดร.ภูวนารถ ศรีทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 17 คน จากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม ได้แสดงทักษะทางวิชาชีพเป็นทีมเบื้องหลังการทำงานครัว การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งได้บูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการครัว และการบริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้ด้วย