คณะการท่องเที่ยวฯ จัดอบรมหลักสูตร มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป รุ่นที่ 1

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร.ร่วมกับ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต มร.ชร. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน หลักสูตร มารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป (Fine Dining and Wine Culture) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2566 ณ ห้องเลอบัว คาเฟ่ คณะการท่องเที่ยวฯ มร.ชร. โดยมี ผศ.มนสิชา ซาวคำ และ อ.ดร.ภูวนารถ ศรีทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 1 คณะ การท่องเที่ยวฯ มร.ชร.จำนวน 42 คน เพื่อเรียนรู้และเตรียมพร้อมการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการโรงแรม ก่อนเข้าสู่การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริง พร้อมนี้นักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 ได้แสดงทักษะทางวิชาชีพเป็นทีมเบื้องหลังการทำงานโดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการครัว และการบริการอาหารและเครื่องดื่มด้วย