วันมัคคุเทศก์ไทย 2566

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวฯ มร.ชร. พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ร่วมน้อมรำลึก
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งมัคคุเทศก์ไทย ประจำปี 2566 เนื่องในวันมัคคุเทศก์ไทยที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โอกาสนี้ ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นด้านการท่องเที่ยวให้แก่
คุณสุรชัย เปี่ยมหทัยสกุล มัคคุเทศก์อาชีพ คุณสราวุธ ชมภูศรี เจ้าของบริษัทเชียงใหม่ทราเวลแพลนนิ่ง ศิษย์เก่าดีเด่นด้านการท่องเที่ยวในปีนี้ พร้อมนี้ได้ร่วมแนะแนวทางในการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และโอกาสการประสบความสำร็จในวิชาชีพให้กับ
รุ่นน้องด้วย