พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2566

พิธีวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ปีการศึกษา 2566