การศึกษาดูงานนอกสถานที่บูรณาการรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 18 ก.ค. 2566 นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร. จำนวน 50 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู้ภาคสนามจากแหล่งท่องเที่ยวชายแดนและการพัฒนาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กิจกรรม "การศึกษาดูงานนอกสถานที่บูรณาการรายวิชาเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว" โดยมี อ.ปทุมพร แก้วคำ อ.ดร.ขวัญฤทัย ครองยุติ และ อ.รักติบูล จันทนุปาน อาจารย์ประจำรายวิชาการท่องเที่ยวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รายวิชานโยบายและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ในแหล่งท่องเที่ยวจริง รวมทั้งนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อการพัฒนาตนเองในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพขั้นสูงและการประกอบวิชาชีพอาชีพได้ในอนาคต ณ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว