ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อธำรงรักษา ส่งเสริม และเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นและของชาติ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชร. โดยมีผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานฝ่ายฆารวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรและนักศึกษาทุกคณะ โดยมี ผศ.มนสิชา ซาวคำ รองคณบดี พร้อมคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวฯ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานอนุสาววรีย์ อาจารย์ ดร. บัณฑิต วงษ์แก้ว สำนักงานคณบดี มร.ชร.