นักศึกษาท่องเที่ยวฯ ลงภาคสนามเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ณ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท

เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2566 อาจารย์ปริพรรน์ แก้วเนตร นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มร.ชร. จำนวน 21 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและเรียนรู้ภาคสนามจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงบำบัดเพื่อรักษาสุขภาพ ณ น้ำพุร้อนโป่งพระบาท เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา SOTT3302 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีวิทยากรจากเทศบาลตำบลบ้านดู่บรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้