ร่วมพิธีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย ผศ.มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเดินขบวนประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมนี้ ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าซาง ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย ทั้งนี้ เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีอันดีงามและสร้างความสามามัคคีในหมู่คณะ