TOH CRRU ออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ในงานโครงการThailand Education EXPO 2023

TOH CRRU ออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ในงานโครงการThailand Education EXPO 2023
19 สิงหาคม 2566 –คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ ในงานโครงการThailand Education EXPO 2023 โดยมี อ.นคเรศ อุดชะยา อ.ขวัญฤทัย ครองยุติ อ.ปริพรรน์ แก้วเนตร อ.นำขวัญ วงค์ประทุม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อแนะแนววางแผนอนาคต ค้นหาและส่งเสริมความชอบ ความถนัดของนักเรียน ช่วยวางแผนการศึกษาและการเลือกสายงานในอนาคต แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 400 คน ในจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสถาบันพัฒนาวิชาการ วิสดอม วี อะคาเดมี ซึ่งเป็นสถาบันพัฒนาวิชาการระดับแนวหน้าของประเทศไทย ที่ดำเนินงานด้านวิชาการและทักษะยุคใหม่ ให้คำปรึกษาแนะแนว ด้านการออกแบบและวางแผนอนาคต ณ ห้องประชุมพยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย