LE BUA Café Mobile Car ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริง ในงานแข่งขันกีฬาน้องใหม่ 2023

TOH CRRU CWIE : LE BUA Café Mobile Car นศ. การโรงแรม ฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการจริง ในงานแข่งขันกีฬาน้องใหม่ CRRU Freshy Sport Games 2023 18-20 สิงหาคม 2566 - อาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 2 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมให้บริการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่มนอกสถานที่ ด้วยรถปฏิบัติการเค(ลื่อนที่ทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นการบูรณาการเนื้อหาในรายวิชา TOHH1113 บาร์และเครื่องดื่ม SOTH1008การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจโรงแรม และ SOTH2006 การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม ในงานแข่งขันกีฬา น้องใหม่ CRRU Freshy Sport Games 2023 ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2566 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ทักษะเฉพาะวิชาชีพที่ได้รับการฝึกปฏิบัติจากห้องปฏิบัติการ LE BUA Café ครอบคลุมทั้งทักษะทางวิชาชีพ การจัดการ การวางแผน และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย