กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา และการประกวด CRRU Freshy 2023 “Opportunity for success"

TOH CRRU ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษชล พวงพิลา (ซันดิว) โปรแกรมวิชาการโรงแรม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด CRRU Freshy 2023 30 สิงหาคม 2566 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยสโมสรนักศึกษาฯ นักศึกชั้นปีที่ 1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรมนักศึกษา และการประกวด CRRU Freshy 2023 “Opportunity for success : โอกาสแห่งความสำเร็จ” ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้ง 14 คณะ ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นที่สู่รุ่นน้องแล้ว ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการจากชมรมต่างๆ ที่เปิดรับสมัครสมาชิกชมรมตามที่นักศึกษาสนใจ และการประกวด CRRU FRESHY BOY, CRRU FRESHY GIRL และ CRRU FRESHY QUEEN มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มุ่งส่งเสริมการแสดงออกถึงศักยภาพของนักศึกษาเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรษชล พวงพิลา (ซันดิว) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวด CRRU Freshy Girl 2023 และรางวัล Best Creative Costume Girl ชุดล้านนา Creative ผู้สนับสนุรางวัลโดยคอสโม ออยล์ และนายณธรรม คงบรรทัด (ฟู่เฉียง) ที่เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว