การอบรมหลักสูตรอบรมสุขาภิบาลสำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 6 กันยายน 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มรภ.เชียงราย จัดกิจกรรมอบรม “หลักสูตรสุขาภิบาล สำหรับผู้สัมผัสอาหาร” ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว และโปรแกรมวิชาการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 55 คน พร้อมด้วยคณาจารย์ของคณะ และผู้ประกอบการจากด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวม 12 คน โดยมี ผศ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่ประสงค์จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านธุรกิจบริการอาหาร และสถานประกอบการที่พัก แผนกอาหารและเครื่องดื่มให้สามารถเข้าใจลักษณะการทำงานของการเป็นผู้สัมผัสอาหาร หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีในสถานที่จำหน่ายอาหารได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากคุณวชิระ หน่อแหวนนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มาเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้อง ปทท.1 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย