นศ.โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานเส้นทางอารยธรรมล้านนา เชียงราย - ลำปาง - ลำพูน - เชียงใหม่

4-17 กันยายน 2566 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย อ.ปทุมพร แก้วคำ ประธานโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว พร้อมด้วย ผศ.ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช อ.ดร.รชตะ ไชยเมือง อ.รักติบูล จันทนุปาน และ อ.ปริพรรน์ แก้วเนตร นำนักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 โดยบูรณาการรายวิชาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้าน การท่องเที่ยวให้แก่นักศึกษาที่เรียนวิชา SOTT2006 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว SOTT3107 การนำเที่ยวภายในประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ SOTT3201 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจไมซ์ SOTT การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ SOTT3101การท่องเที่ยวชุมชน ณ เส้นทางอาณาจักรล้านนา จังหวัดเชียงราย-ลำปาง-ลำพูน-เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นการเรียนการสอนนอกสถานที่