ต้อนรับคณะศึกษาดูงานวิทยาลัยอาชีวแม่สาย นศ.การโรงแรมฯ Show Skill บริการอาหารและเครื่องดื่

22 กันยายน 2566 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 43 คน ซึ่งเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และ ปวส. 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทการรับประทานอาหารแบบยุโรป พร้อมฝึกปฏิบัติเป็นผู้รับบริการจริง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง และอาจารย์สุรัชนี ยลธะศาสตร์ นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรมที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา SOTH2001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการครัว TAHH1111 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม TAHH1113 บาร์และเครื่องดื่ม ได้ฝึกปฏิบัติงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม งานครัว ซึ่งเป็นการบูรณาการรายวิชาเพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรมให้แก่นักศึกษาไปพร้อมกัน สอดรับกับการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้วย ณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย