นศ.การโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม งาน เชียงรายเลอค่า ประจำปี 2566

23 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนสิชา ซาวคำ รองคณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยอาจารย์สุรัชนี ยลธุศาสตร์ นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรม จำนวน 30 คน ช่วยงานบริการอาหาร ในรูปแบบ Chef's Table ในงาน “เชียงรายเลอค่า” ประจำปี 2566 จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย ภายใต้โครงการสืบสาน พัฒนา ต่อยอด มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมผ่านวัฒนธรรมเชิงสัญลักษณ์ 5F จังหวัดเชียงราย โดยภายในงานมีการจัดแสดงสาธิตด้านอาหารและเสื้อผ้าในภาคประชาสังคมทั้ง 18 อำเภอ ในจังหวัดเชียงราย รวมถึงการร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย