นศ.การท่องเที่ยวฯ อบรมเสริมทักษะงานแม่บ้าน

23-24 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงศิริ ภูมิวิชชุเวช อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมทักษะการทำงานแผนกแม่บ้านโรงแรม ให้กับนักศึกษาโปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการทำงานต่างๆ และทักษะการให้บริการในงานแม่บ้านโรงแรมได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำความรู้และทักษะการฝึกปฏิบัติที่ได้รับไปปรับใช้กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์บวรพจน์ หิรัณยรัศมีกุล มาบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการงานแม่บ้าน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย