TOH CRRU ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะการท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมวิ่ง 50 ปี๋ ตี้ราชภัฏเจียงฮาย

วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพฒน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรม วิ่ง 50 ปี๋ ตี้ราชภัฏเจียงฮาย CRRU 50th RUN เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมเป็นทีมเชียร์ให้กับผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่อบอวล ไปด้วยความสนุกสนาน และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความอบอุ่น ที่สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน