ร่วมงานวันสถปานามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี

วันที่ 29 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพฒน์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกิจกรรมงานวันสถาปนานามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี และงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอแสดงควายินดีกับ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกท่านที่ได้รับรางวัล “รากแก้วราชภัฏ” ประจำปี 2566 ได้แก่
สาขาสนับสนุนกิจการมหาวิทลัยดีเด่นประเภทองค์กร โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี คอลเลคชั่น เชียงราย สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น อาจารย์ ดร.ภูวนารถ ศรีทอง บุคลากรดีเด่นต้นแบบการปฏิบัติงานเชิงรุก อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย สาขาผู้สนับสนุนงานสายสนับสนุน นายณัฐกิจ มูลแจ่ม ศิษย์เก่าดีเด่น นางสาวชนุชนารถ ใจปิน ผู้จัดการ หจก. จอยย์ เอ็นจอย ทราเวล จังหวัดเชียงใหม่