กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นศ. โปรแกรมวิชาการโรงแรม

ปรแกรมวิชาการโรงแรม จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1/2566 และปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2566
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ผศ.ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานพิธี ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 ของโปรแกรมวิชาการโรงแรมที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 13 แห่ง จำนวน 35 คนโดยให้นักศึกษาได้นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ผ่านมา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน รวมถึงเตรียมความพร้อมก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา การปฏิบัติตัวในการเข้าสู่โลกของการทำงาน ตลอดจนเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และนักศึกษา ในวันเดียวกันนี้ โปรแกรมวิชาการโรงแรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีจำนวนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ จำนวน 37 คน ในสถานประกอบการด้านการโรงแรม 14 แห่ง ที่มีชื่อเสียงในเขตภาคเหนือและกรุงเทพมหานคร ณ ห้องรวงผึ้ง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย