กิจกรรมปฐมนิเทศ โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว

TOH CRRU พร้อมลุยฝึกงานเพิ่มทักษะทางวิชาชีพ :โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2/2566 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนการออก ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยมีจำนวนนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ จำนวน 61 คน ในสถานประกอบการ 37 แห่ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวและการบริการ โดยได้รับเกียรติจากคุณมณฑา กิตติมา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มาให้ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติตนระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้อง 10112 อาคารเรียนรวม 101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรา