ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ เยี่ยมชมติดตามผลการดำเนินงานของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการ Virtual Simulation ผสมเครื่องดื่มและการจัดเลี้ยง (Le Bua) คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มรช.เชียงราย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะ ารท่องเที่ยวและการโรงแรม ให้การต้อนรับรองศาสตรจารย์เกษม ช่วยพนัง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.​ 2566 โดยในการนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์ คณบดี เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานที่โดดเด่นของคณะ พร้อมกับทีมงานในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งได้รับความสนใจจากรองศาสตราจารย์เกษม ช่วยพนัง อย่างยิ่ง และในโอกาสนี้ท่านได้ชื่นชมผลสำเร็จของการดำเนินงานของคณะซึ่งเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ พร้อมให้กำลังใจและคำแนะนำในการพัฒนาผลงานของคณะในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะมิติด้านการจัดการศึกษา การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ซึ่งโดดเด่นอยู่แล้วให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้น เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์และ อัตลักษณ์ของการเป็นคณะวิชาแห่งการเป็นมืออาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ “คิด ทำ และเป็นอย่างแตกต่าง”