สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร่วมชบวน กิจกรรมสืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา มรชร. ปี 2566